leeres Bild
leeres Bild
leeres Bild
Button Suche

Evropský park Bavorsko-Cechy

Evropská unie podporuje spoleènou přeshranièní spolupráci a projekty přispívající k mezinárodnímu porozumĕní. Proto bude v centru mĕsta Bogen vytvořena nová zelená plocha "Evropský park Bavorsko - Èechy" a ve Slavonicích probĕhne revitalizace zámeckého parko v Mařííži s jeho jedineènou modřínovou alejí. Obĕ místa neslouží pouze k přímĕstské rekreaci, ale také k významné prezentaci kulturních tradic Bavorska a Èech.
VorherNachher
leeres Bild
leeres Bild
leeres Bild